فیزیوتراپیست وحید صادقی هشجین

نظرات و اطلاعات شخصی مرا در مورد خودم ، فیزیوتراپی ،مسائل اجتماعی و اطلاعات عمومی منعکس می کند

علل ايجاد رعشه (لرزش)

علل ايجاد رعشه (لرزش)

رعشه (tremor) و يـا لـرزش عبـارت اسـت از حـركـات غـيرعلل ايجاد رعشه (لرزش) - فیزیوتراپیست وحید صادقی
ارادي، اسپـاسم گـونـه، ريتـيـمـك و نـوسـانـي بـخـش و يـا
بـخشـهـايـي از بـدن. رعشـه بـه عـلـت انـقـبـاضـات و شـل
شـدن هـاي مكرر عضلات روي مي دهد. رعشه در درجات
مخـتلف در تـمـام افـراد وجـود دارد. بـراي مثال وقتي دست
هايتان را بصورت كشيده نگاه مي داريد، دست هـا اندكي
لـرزش پـيدا مي كنند. اين لرزش اندك و سريع طبيعي مي
باشد.

تقسيم بنديهاي رعشه:

1- سرعت رعشه (فركانس) كه يا سريع است و يا آهسته.

2- دامنه رعشه كه يا خشن است و يا ظريف.

3- شدت و تناوب رعشه.

4- رعشه در هنگام استراحت، حركت و يا انتهاي حركت هدفمند.

انواع رعشه :

1- رعشه ايستا و يا در حالت استراحت(resting/static tremor): لرزشي است كه در دستها و يا پاها وقتي عضلات در حالت استراحت بوده و كاملا در برابر گرانش زمين حمايت شده باشند (قرار داشتن دستها روي دسته مبل) روي ميدهد. اين لرزش با انجام حركات ارادي كاهش مي يابد. علل آن ميتواند پاركينسون، بيماري ويلسون (مسموميت با فلز مس) و يا مسموميت با فلزات سنگين باشد. اين نوع رعشه آهسته و خشن ميباشد.

2- رعشه حركتي و يا جنبشي(action/kinetic tremor): لرزشي است كه هنگام انجام عملي مانند حركت قلم بروي كاغذ ايجاد ميشود. اين رعشه آهسته اما پردامنه است. اين رعشه با حركت اندام درگير ايجاد و با بي حركتي آن ناپديد ميشود. علل آن ميتواند رعشه فاميلي، بيماري ام اس(ms)، تومور مغزي، الكليسم، سكته، اختلالات متابوليك و يا مصرف بيش از اندازه آرام بخشها باشد. نوعي رعشه حركتي وجود دارد كه رعشه هدفمند(intention tremor) ناميده ميشود. اين نوع رعشه وقتي دست به سمت يك هدف مشخص هدايت ميشود و يا حركت با چشم هدايت ميشود ايجاد ميگردد.

3- رعشه وضعيتي(postural tremor): لرزشي است كه در دستها و يا بخش ديگري از بدن هنگامي كه در يك وضعيت خاص بطور ثابت نگاه داشته ميشوند (به ويژ در برابر گرانش زمين) ايجاد ميشود، مثل كشيده نگاه داشتن دستها. علت آن ميتواند استرس، الكليسم، مصرف برخي داروها (ضد افسردگي ها)، مسموميت با فلزات سنگين، بيماري ويلسون و رعشه فاميلي باشد.

رعشه فاميلي(essential/familial tremor):

لرزش در اين نوع رعشه ظريف و سريع است. اين نوع رعشه معمولا موروثي بوده و در هر سني ممكن است بروز يابد، اما با افزايش سن تشديد ميشود. اين رعشه ممكن است تارهاي صوتي و سر را نيز درگير كند. علت آن ناشناخته است. هنگام فعاليت(نوشتن و يا بلند كردن ليوان) ايجاد ميشود و با بي حركتي متوقف ميشود. اين نوع رعشه معمولا دوطرفه است. مصرف الكل ميتواند از اين نوع لرزش بكاهد، اما الكل راه درمان مناسبي براي آن نيست.(essential) يعني اين نوع لرزش مرتبط با بيماري ديگري نميباشد.

رعشه ارتواستاتيك(orthostatic tremor):

نوع نادري از رعشه است كه در آن هنگامي كه فرد بطور ثابت مي ايستد، در دستها و پاها ايجاد لرزش ميشود كه با حركت و يا نشستن لرزش متوقف ميشود.

نكته:تمام رعشه ها هنگام خواب يا كاملاً ناپديد شده و يا بسيار كاهش مي يابند.

نكته: رعشه ايستا به علت اختلال در سلولهاي عصبي مخ و رعشه حركتي به علت آسيب به مخچه ايجاد ميشود.

فاكتورهايي كه رعشه را افزايش ميدهند:

1- استرس و اضطراب.

2- خستگي و فعاليت فيزيكي شديد.

3- مصرف الكل و محروميت از الكل.

4- پر كاري غده تيروئيد.

5- مصرف كافئين و ساير محرك ها.

رعشه طبيعي:

لرزش دستها و ديگر اعضا در افراد كاملا سالم ميتواند به علل ترس شديد، گرسنگي، سرماي شديد، هيجانات شديد، خستگي، فعاليت فيزيكي شديد، استرس، خشم و اضطراب ايجاد گردد.

رعشه مرتبط با بيماريها:

پاركينسون، بيماري ام اس، پر كاري تيروئيد و كاهش قند خون ميتوانند ايجاد رعشه كنند.

پاركينسون: پاركينسون ايجاد رعشه ايستا ميكند (كه با حركت كاهش مي يابد) كه با كندي حركت، سفتي عضلات، دشواري در راه رفتن، اشكال در گفتار و خميدگي قامت همراه است.

پر كاري تيروئيد: ايجاد رعشه وضعيتي ميكند.

بيماري ام اس: ايجاد رعشه حركتي ميكند.

نكته: مسموميت با فلزات سنگين و اختلالات متابوليكي نيز ميتوانند ايجاد لرزش كنند.

آزمايشات تشخيصي نوع رعشه:

1-آزمايش خون (هورمونهاي تيروئيد، گلوكز خون و تعداد گلبولهاي خون)

2-آزمايش ادرار.

3-سي تي اسكن و ام آر آي (mri) از سر.

درمان رعشه:

رعشه هاي طبيعي با كاهش استرس و فراگيري تكنيكهاي تن آرامي درمان ميشوند. رعشه هاي خفيف نيز تا آنجايي كه در فعاليت هاي روزمره فرد تداخل ايجاد نكرده باشند نيازي به درمان ندارند.

درمان رعشه هاي شديد:

1-درمان دارويي: تجويز آرام بخشها، بلوك كننده هاي بتا، ضد تشنج ها (پروپرانولول، پريميدون، كلونازپام)

2- تزريق بوتوكس(botox): درون عضلات درگير كه باعث فلجي آنها ميشود.

3-تالاموتومي(thalamatomy):برداشت بخشي از تالاموس.

4-تحريك عميق مغز(dbs):به كاشت ضربان ساز(pacemaker) در مغز ميگويند. اين دستگاه با ارسال پالسهاي الكتريكي به تالاموس باعث قطع سيگنالهايي كه در تالاموس ايجاد رعشه ميكنند، ميشود .
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۷ساعت 17:48  توسط فیزیوتراپیست وحید صادقی هشجین  |